دوره و شماره: دوره 4، شماره2(پیاپی8) - شماره پیاپی 8، مهر 1402، صفحه 1-196