هزینه داوری: یک میلیون ریال

واریز هزینه داوری به شماره کارت: 0789 5000 9977 6037 (به نام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

*** 

 فصلنامه جامعه مهدوی به استناد ماده واحده مصوبه جلسه 625 مورخ 1387/03/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی «مصوبات شورای عالی حوزه علمیه قم درخصوص

اعطای امتیاز علمی، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی و واحدهای پژوهشی و همچنین امتیازات کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در

حوزه، دارای اعتبار رسمی  بـوده و موجد امتیازات قانونی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌باشد».

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-181 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه دبیر تحریریه کارشناس نشریه ویراستار انگلیسی

ابر واژگان