دوره و شماره: دوره 2، شماره2(پیاپی4)، مهر 1400، صفحه 1-190