تحلیل مضمونی شاخص‌‌های سیاسی جامعۀ منتظر در اندیشۀ آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی ره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم، قم، ایران (نویسندۀ مسئول).

2 استاد تمام دانشگاه بلقر العلوم

10.22081/jm.2023.67189.1078

چکیده

انتظار مفهومى پویا و ارزشى است که سرچشمۀ حرکت جامعه در عرصه‌های مختلف مى‏باشد. در این اندیشه هر حرکت و کنش سیاسی‌ای که با شاخص‌های امام منتظر تطبیق داشته باشد، در زمینه‌سازی انتظار پویا در عصر غیبت مؤثر خواهد بود. این مقاله در صدد تحلیل مضمونی شاخصه‌های سیاسی جامعۀ منتظر در عصر غیبت در اندیشۀ آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی ره می‌‌باشد. برای این امر از روش کیفی تحلیل مضمونی و محور قراردادن بیانات و کتاب‌های ایشان جهت شناسایی، استخراج و شبکه‌سازی مضامین پایه و مضامین سازمان‌دهنده و فراگیر استفاده شده است. در نهایت هفتادویک مضمون پایه و یازده مضمون سازمان‌دهنده تحت چهار مضمون فراگیر شناسایی شد. چهار مضمون فراگیر شامل اجماع منتظران بر اقامۀ صلح و عدل جهانی، حاکمیت نظام امامت در عصر غیبت، ولایت فقها در عصر غیبت و انتظار عامل حیات سیاسی و اجتماعی منتظران در عصر غیبت می‌باشد. چنانکه یافته‌‌های مذکور نشان می‌‌دهد آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی ره با نگاهی پویا و فعال به انتظار که ویژگی رویکردهای انتظار در دوران پس از انقلاب اسلامی است، شاخصه‌های سیاسی جامعه منتظر را تحلیل کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Thematic Analysis of the Political Standards of the Waiting Society in the Thought of Ayatollah Safi Golpayegani

نویسندگان [English]

 • mostafa abrahami 1
 • Qolam Reza Behrouzi Lak 2
1 . Level Four (PhD), Islamic Seminary of Qom, Qom, Iran (Corresponding author).
چکیده [English]

The waiting (for Imam Mahdi) is a dynamic and valuable concept that is the source of society's movement in different arenas. In this thought, any kind of political movements and actions that agree with standards of Imam Mahdi will be effective in providing the context for the dynamic waiting in the Age of Occultation. This article aims at the thematic analysis of the political characteristics of the waiting society in the age of occultation in the thought of Ayatollah Lotfollah Safi Golpayegani. For this purpose, the qualitative method of thematic analysis and focusing on his statements and books have been used to identify, extract, and network basic themes and organizing and comprehensive themes. Finally, 72 basic themes and 11 organizing themes were identified under four comprehensive themes. The four comprehensive themes include the consensus of those waiting for the establishment of world peace and justice, the governance of the Imamate system in the age of occultation, the guardianship of jurists in the age of occultation, and the waiting as the element of the political and social life of those waiting in the age of occultation. As the aforementioned findings indicate, Ayatollah Safi Golpayegani has analyzed the political standards of the waiting society with a dynamic and active view of the waiting, which is the characteristic of waiting approaches in the era after the Islamic Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lotfollah Safi Golpayegani
 • The Waiting Society
 • The Age of Occultation
 • Political Standards
 1. * قرآن کریم

  ** نهج البلاغه

  1. آقا بخشی، علی. (1366). فرهنگ علوم سیاسى. تهران، نشر بهرنگ.
  2. حر عاملی، محمد بن حسن. (۱۴۱۲ق). وسائل الشیعه (ج27). انتشارات موسسة آل البیت^ لاحیاء التراث.
  3. درخشه، جلال؛ افتخاری، اصغر و ردادی، محسن. (1394). تحلیل مضمونی اعتماد در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای. فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، 6(17)، صص 53-72.
  4. سیاهپوش، امیر. (1399). شاخصه‌های سیاسی جامعه منتظر در اندیشۀ آیت‌الله خامنه‌‌ای. دوفصلنامه جامعه مهدوی،1(1)، صص 56-82.
  5. صافى گلپایگانی، لطف‌الله. (1376). ضرورت حکوت یا ولایت فقها در عصر غیبت. مجله حکومت اسلامی، شماره4.
  6. صافى گلپایگانی، لطف‌الله. (1379). معارف دین (ج2‏). قم: دفتر نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمى صافى گلپایگانى ره.
  7. صافى گلپایگانی، لطف‌الله. (1385). جامع الاحکام (ج1، چاپ چهارم). قم: دفتر نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمى صافى گلپایگانى ره.
  8. صافى گلپایگانی، لطف‌الله. (1386). نوید امن و امان (چاپ بیستم). قم: دفتر نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمى صافى گلپایگانى ره.
  9. صافى گلپایگانی، لطف‌الله. (1387). گفتمان مهدویت. قم: دفتر نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمى صافى گلپایگانى ره.
  10. صافى گلپایگانی، لطف‌الله. (1391). سلسله مباحث امامت و مهدویت (ج4،3،2،1، چاپ پنجم). قم: دفتر نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمى صافى گلپایگانی ره.
  11. عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. مجله اندیشه مدیریت راهبردی، 5(10)، صص 151-198.
  12. غزالى، محمد بن محمد. (1386). احیاء علوم الدین (مترجم: مویدالدین خوارزمى). تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.